Vietnamese English

Cửa xoay - Barier

Cửa xoay - Barier

Cổng xoay 3 càng Cổng xoay Tripod turnstile

Cổng ra vào cánh mở Flap Gate Barrier

Cổng xoay Swing barrier gate